Plenos

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: November 4, 2016

Vídeo del Pleno del 27 de octubre de 2016 en Sant Joan Despí.


PARTE RESOLUTIVA.
1. Aprobación acta anterior de 29 de septiembre 2016
2. Dar cuenta y ratificar, en su caso, de las Resoluciones de Alcaldía

ÁREA DE URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO, SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, SERVICIOS GENERALES.

3. Dictamen de aprobación del acta de acuerdo de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Sant Joan Despí y Esplugues de Llobregat

4. Dictamen de aprobación del acta de acuerdo de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Sant Joan Despí y Cornellà de Llobregat de fecha 05 de octubre de 2016.

5. Dictamen de aprobación del acta de desacuerdo de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Sant Joan Despí y Sant Boi de fecha 05 de octubre de 2016.

6. Dictamen de aprobación del nombramiento Juez / sa de Paz Titular y sustituto / a en el municipio de Sant Joan Despí de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, en relación al art. 101 de la LOP.

7. Dictamen de aprobación inicial de la modificación de los estatutos del Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat

8. Dictamen de aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales para el 2017.

9. Dictamen Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal Circulación

COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA PERSONA Y DERECHOS SOCIALES.
10. Propuesta de adhesión de Sant Joan Despí a la declaración institucional de las ciudades defensoras de los derechos humanos 2016
11. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Sant Joan Despí al Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.

PARTE DE CONTROL.

12. MOCIONES
12.1. Moción que presenta el grupo municipal del PSC-CP sobre la adopción de medidas para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas.
12.2 Moción que presenta el grupo municipal de C’S, para garantizar el acceso universal de los libros de texto.

13. Ruegos y preguntas.

Posted by: | Posted on: June 30, 2016

Vídeo del pleno del 30 de junio de 2016 en Sant Joan Despí.


PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación acta anterior de 26 de mayo de 2016.

2. Dar cuenta y ratificar, en su caso, de las Resoluciones de Alcaldía.

ÁREA DE URBANISMO, ESPACIO PÚBLlCO, SOSTENIBILlTAT, SEGURIDAD, CONVIVENCIA y SERVICIOS GENERALES
3. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat y el Ayuntamiento de Sant Joan Despí para la mejora de las infraestructuras y los servicios agrarios del municipio (2016 hasta 2019).

4. Propuesta relativa al inicio de los trámites para el nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto del Juzgado de Paz de Sant Joan Despí.

5. Propuesta de aprobación de la declaración por el respeto a los derechos de las personas LGBTI y con tolerancia cero a la discriminación.

PARTE DE CONTROL
6. Ruegos y preguntas.

Posted by: | Posted on: November 28, 2015

Ple del 26 de novembre de 2015 a Sant Joan Despí. (Vídeos).

PART RESOLUTIVA.
1. Aprovació acta anterior de 29 d’octubre de 2015.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLlC, SOSTENIBILlTAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
3. Donar compte de la credencial emesa per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat a favor de la senyora Encarna Martín García, de data 11 de novembre de 2015, i pressa de possesió com a regidora de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per la candidatura SIQUEESPOT/SISEPUEDE Sant Joan Despí en Marcha.

4. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual del text refós de la modificació del Pla Especial d’adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta.

5. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral.

6. Donar compte al Ple de l’acompliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i manteniment de la regla de la despesa corresponent al tercer trimestre de 2015.

7. Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí com a soci de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

8. Dictamen d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament del Projecte de soterrament de línia elèctrica aèria d’alta tensió 110 KV entre les subestacions de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat, tram: nou suport T-36-subestació de Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.

9. Proposta d’aprovació del Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència masclista envers les dones. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS.

10. Dictamen d’aprovació nomenament de representant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a l’associació Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació.

PART DE CONTROL.
11.1 Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a proposta de la Unió General de Treballadors i Treballadores del Baix Llobregat, en suport a la creació de la prestació “Garantia+55”.

12.2 Moció que presenta el grup municipal C’S sol•licitant la implantació de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

11.3 Moció que presenta el grup municipal de CiU en relació amb el Reial Decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

11.4 Moció que presenta el grup municipal SIQUEESPOT/SISEPUEDE per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.

11.5 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA per ajuda d’emergència als camps de refugiats saharauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials del passat mes d’octubre.

11.6 Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en relació a les beques de menjador al Baix Llobregat.

12. Precs i preguntes.

Posted by: | Posted on: November 1, 2015

Ple del 29 d’octubre de 2015 a Sant Joan Despí.
PART RESOLUTIVA.
1. Aprovació acta anterior de 30 de setembre de 2015.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLlC, SOSTENIBILlTAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
3. Dictamen aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a I’exercici 2016.
4. Dictamen d’aprovació de la pròrroga del contracte que té per objecte la concessió administrativa dels serveis municipals de recollida de residus sòlids urbans i neteja del municipi de Sant Joan Despí.
5. Dictamen d’aprovació inicial del projecte de Modificació puntual del P.G.M. i Pla especial de millora urbana P.A.3 de Sant Joan Despí.
6. Donar compte al Ple de la renúncia com a regidor del senyor José Antonio Sánchez Sánchez.
7. Dictamen aprovació del nomenament de representants de l’Ajuntament en organismes i/o entitats.
8. Dictamen d’aprovació de I’annex al conveni entre la UB i l’Ajuntament per a la cessió de la Torre de la Creu per a la impartició d’idiomes i d’altres cursos i actuacions.
9. Donar compte al Ple de les festes locals per a 2016.
10. Dictamen d’aprovació dels dies festius addicionals d’obertura de comerços de competència municipal per a I’any 2016.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS
11. Dictamen d’adhesió de Sant Joan Despí a la declaració institucional de les ciutats defensores deis drets humans.
12. Dictamen d’aprovació de designació dels membres de la corporació en els diferents consells escolars del municipi.

PART DE CONTROL
13. Mocions
13.1 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per no judicialitzar la política a Catalunya.
13.2 Moció que presenten els grups municipals d’ERC-MES-AM i CIU d’adhesió a I’AMI (Associació de Municipis per la Independència).
13.3 Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES-AM a favor de la reforma horària.
13.4 Moció que presenten conjuntament els grups municipals de recolzament al manifest dels alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat en defensa de les inversions al sector de I’automòbil a la comarca del Baix Llobregat.
13.5 Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC-MES-AM de suport a les persones imputades per I’organització del 9-N.
14. Precs i preguntes.