Vídeos

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: December 17, 2017

(Vídeo)Societat Justa Despí (S.J.D.) en la Ràdio Marató 2017 de Ràdio Despí.

El pasado 16 de diciembre Societat Justa Despí (S.J.D.) participó por quinta ocasión en la radio maratón de recogida de juguetes. Gracias a Ràdio Despí y a Creu Roja de Sant Joan Despí por invitarnos y felicidades por organizar este gran acto solidario, toda una tradición local. Como siempre fue un verdadero placer poner nuestro grano de arena en tan extraordinaria labor. ¡Muy felices fiestas a todos!

Posted by: | Posted on: November 4, 2016

Vídeo del Pleno del 27 de octubre de 2016 en Sant Joan Despí.


PARTE RESOLUTIVA.
1. Aprobación acta anterior de 29 de septiembre 2016
2. Dar cuenta y ratificar, en su caso, de las Resoluciones de Alcaldía

ÁREA DE URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO, SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, SERVICIOS GENERALES.

3. Dictamen de aprobación del acta de acuerdo de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Sant Joan Despí y Esplugues de Llobregat

4. Dictamen de aprobación del acta de acuerdo de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Sant Joan Despí y Cornellà de Llobregat de fecha 05 de octubre de 2016.

5. Dictamen de aprobación del acta de desacuerdo de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Sant Joan Despí y Sant Boi de fecha 05 de octubre de 2016.

6. Dictamen de aprobación del nombramiento Juez / sa de Paz Titular y sustituto / a en el municipio de Sant Joan Despí de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, en relación al art. 101 de la LOP.

7. Dictamen de aprobación inicial de la modificación de los estatutos del Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat

8. Dictamen de aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales para el 2017.

9. Dictamen Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal Circulación

COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA PERSONA Y DERECHOS SOCIALES.
10. Propuesta de adhesión de Sant Joan Despí a la declaración institucional de las ciudades defensoras de los derechos humanos 2016
11. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Sant Joan Despí al Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.

PARTE DE CONTROL.

12. MOCIONES
12.1. Moción que presenta el grupo municipal del PSC-CP sobre la adopción de medidas para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas.
12.2 Moción que presenta el grupo municipal de C’S, para garantizar el acceso universal de los libros de texto.

13. Ruegos y preguntas.

Posted by: | Posted on: June 30, 2016

Vídeo del pleno del 30 de junio de 2016 en Sant Joan Despí.


PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación acta anterior de 26 de mayo de 2016.

2. Dar cuenta y ratificar, en su caso, de las Resoluciones de Alcaldía.

ÁREA DE URBANISMO, ESPACIO PÚBLlCO, SOSTENIBILlTAT, SEGURIDAD, CONVIVENCIA y SERVICIOS GENERALES
3. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat y el Ayuntamiento de Sant Joan Despí para la mejora de las infraestructuras y los servicios agrarios del municipio (2016 hasta 2019).

4. Propuesta relativa al inicio de los trámites para el nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto del Juzgado de Paz de Sant Joan Despí.

5. Propuesta de aprobación de la declaración por el respeto a los derechos de las personas LGBTI y con tolerancia cero a la discriminación.

PARTE DE CONTROL
6. Ruegos y preguntas.

Posted by: | Posted on: December 20, 2015

Tercera participació de Societat Justa Despí (S.J.D.) a la ràdio marató de Ràdio Despí.

Per tercer any Societat Justa Despí (S.J.D.) ha participat a la ràdio marató de recollida de joguines als estudis de Ràdio Despí. Tot un plaer participar-hi.
en radio despídav

Posted by: | Posted on: November 28, 2015

Ple del 26 de novembre de 2015 a Sant Joan Despí. (Vídeos).

PART RESOLUTIVA.
1. Aprovació acta anterior de 29 d’octubre de 2015.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLlC, SOSTENIBILlTAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
3. Donar compte de la credencial emesa per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat a favor de la senyora Encarna Martín García, de data 11 de novembre de 2015, i pressa de possesió com a regidora de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per la candidatura SIQUEESPOT/SISEPUEDE Sant Joan Despí en Marcha.

4. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual del text refós de la modificació del Pla Especial d’adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta.

5. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral.

6. Donar compte al Ple de l’acompliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i manteniment de la regla de la despesa corresponent al tercer trimestre de 2015.

7. Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí com a soci de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

8. Dictamen d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament del Projecte de soterrament de línia elèctrica aèria d’alta tensió 110 KV entre les subestacions de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat, tram: nou suport T-36-subestació de Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.

9. Proposta d’aprovació del Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència masclista envers les dones. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS.

10. Dictamen d’aprovació nomenament de representant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a l’associació Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació.

PART DE CONTROL.
11.1 Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a proposta de la Unió General de Treballadors i Treballadores del Baix Llobregat, en suport a la creació de la prestació “Garantia+55”.

12.2 Moció que presenta el grup municipal C’S sol•licitant la implantació de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

11.3 Moció que presenta el grup municipal de CiU en relació amb el Reial Decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

11.4 Moció que presenta el grup municipal SIQUEESPOT/SISEPUEDE per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.

11.5 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA per ajuda d’emergència als camps de refugiats saharauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials del passat mes d’octubre.

11.6 Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en relació a les beques de menjador al Baix Llobregat.

12. Precs i preguntes.

Posted by: | Posted on: November 1, 2015

Ple del 29 d’octubre de 2015 a Sant Joan Despí.
PART RESOLUTIVA.
1. Aprovació acta anterior de 30 de setembre de 2015.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLlC, SOSTENIBILlTAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
3. Dictamen aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a I’exercici 2016.
4. Dictamen d’aprovació de la pròrroga del contracte que té per objecte la concessió administrativa dels serveis municipals de recollida de residus sòlids urbans i neteja del municipi de Sant Joan Despí.
5. Dictamen d’aprovació inicial del projecte de Modificació puntual del P.G.M. i Pla especial de millora urbana P.A.3 de Sant Joan Despí.
6. Donar compte al Ple de la renúncia com a regidor del senyor José Antonio Sánchez Sánchez.
7. Dictamen aprovació del nomenament de representants de l’Ajuntament en organismes i/o entitats.
8. Dictamen d’aprovació de I’annex al conveni entre la UB i l’Ajuntament per a la cessió de la Torre de la Creu per a la impartició d’idiomes i d’altres cursos i actuacions.
9. Donar compte al Ple de les festes locals per a 2016.
10. Dictamen d’aprovació dels dies festius addicionals d’obertura de comerços de competència municipal per a I’any 2016.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS
11. Dictamen d’adhesió de Sant Joan Despí a la declaració institucional de les ciutats defensores deis drets humans.
12. Dictamen d’aprovació de designació dels membres de la corporació en els diferents consells escolars del municipi.

PART DE CONTROL
13. Mocions
13.1 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per no judicialitzar la política a Catalunya.
13.2 Moció que presenten els grups municipals d’ERC-MES-AM i CIU d’adhesió a I’AMI (Associació de Municipis per la Independència).
13.3 Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES-AM a favor de la reforma horària.
13.4 Moció que presenten conjuntament els grups municipals de recolzament al manifest dels alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat en defensa de les inversions al sector de I’automòbil a la comarca del Baix Llobregat.
13.5 Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC-MES-AM de suport a les persones imputades per I’organització del 9-N.
14. Precs i preguntes.

Posted by: | Posted on: June 13, 2015

Vídeo de la constitució plenaria de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 2015-2019.

Posted by: | Posted on: May 3, 2015

Jo també poso l’accent a Sant Joan Despí, i tu?

A Societat Justa Despí (S.J.D.) ens centrem a Sant Joan Despí i la seva ciutadania. Som un partit polític-social, local, independent i d’esquerres. Lluny de confrontacions partidistes relacionades amb altres nivells d’administració, Societat Justa Despí (S.J.D.) posa l’ACCENT A SANT JOAN DESPÍ. El vols posar amb nosaltres?

Posted by: | Posted on: April 12, 2015

Vídeo de la carpa informativa de Societat Justa Despí (S.J.D.). Plaça de l’Ermita de Sant Joan Despí. 11 d’abril de 2015.

Vídeo de la carpa informativa de Societat Justa Despí (S.J.D.). Plaça de l’Ermita de Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: February 26, 2015

Video de Societat Justa Despí (S.J.D.) a la manifestació en defensa d’una sanitat pública i de qualitat.

Representants de Societat Justa Despí (S.J.D.) a la manifestació en defensa d’una sanitat pública i de qualitat.

Posted by: | Posted on: January 15, 2015

Vídeo recopilatori 2012-2014 de vídeo de Societat Justa Despí (S.J.D.).

Des de la seva fundació, el 28 de novembre de 2012, Societat Justa Despí (S.J.D.) ha estat molt actiu en tot el relatiu a Sant Joan Despí i a la seva pròpia tasca. Aquest vídeo recopilatori és mostra. Amb ell volem donar de nou les GRÀCIES a tot els nostres companys, simpatitzants i veïns de la nostra ciutat en general.

Posted by: | Posted on: December 30, 2014

Vídeo de la segona participació de Societat Justa Despí (S.J.D.) a la Ràdio-Marató de Ràdio Despí.

De nou, Societat Justa Despí (S.J.D.) va participar en la Ràdio-Marató que cada any organitza Ràdio Despí amb la inestimable col·laboració de la Creu Roja local. Volem felicitar a l’organització per la seva extraordinària tasca.

Posted by: | Posted on: December 30, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) us desitja Bones Festes i Bon Any nou a tot Sant Joan Despí.

Societat Justa Despí (S.J.D.) us desitja Bones Festes i Bon Any nou a tot Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: December 21, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Ple extraordinari del 19 de decembre de 2014 a Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI
1.- Dictamen de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals.
 
2.- Dictamen sobre l’aprovació del pressupost general per a l’any 2015 (Ajuntament i ADSA).
 
3.- Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2015.
 
4.- Dictamen d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2015.
Primera part.

Segona part.

Tercera part.

Vídeo-Menú.

Posted by: | Posted on: December 13, 2014

Vídeo de l’entrevista a representants de Societat Justa Despí (SJD) al programa Boca Orella de Ràdio Despí. 12 de decembre de 2014.

Vídeo de l’entrevista que el programa Boca Orella de Ràdio Despí va tenir la gentilesa de realitzar-nos el 12 de desembre de 2014 a dos representants de Societat Justa Despí (S.J.D.); Josep Andreu García Cuestas i Manuel Ruiz Casanellas.

Posted by: | Posted on: December 10, 2014

Vídeo de les preguntes de Societat Justa Despí (S.J.D.) a l’audiència pública del 9 de decembre de 2014 a Sant Joan Despí.

Vídeo de les preguntes que vam fer des Societat Justa Despí (S.J.D.) a l’audiència pública del 9 desembre 2014 en relació al poc detall de les partides pressupostàries per a 2015.

Posted by: | Posted on: December 10, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeos de la audiència pública del 9 de decembre de 2014 a Sant Joan Despí.

Vídeos de l’audiència pública del 9 de desembre a Sant Joan Despí.

Primera part.

Segona part.

Tercera part.

Vídeo-Menú.

Posted by: | Posted on: November 30, 2014

Vídeo de l’Aperitiu-SEGON ANIVERSARI de Societat Justa Despí (S.J.D.).

Avui hem celebrat el nostre SEGON ANIVERSARI. Des Societat Justa Despí no podem dir una altra paraula que GRÀCIES … GRÀCIES a tots els afiliats, simpatitzants i amics de Societat Justa Despí, GRÀCIES a tots els companys d’altres formacions polítiques que han tingut la generositat d’acompanyar-nos en el nostre segon aniversari, GRÀCIES al personal del Bar Cafeteria ADN, GRÀCIES als que no han pogut estar presents però haguessin volgut assistir, GRÀCIES, GRÀCIES …. MIL GRÀCIES a tots!!!

Posted by: | Posted on: November 28, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) celebrarà el seu segon aniversario en un Aperitiu-ANIVERSARI.

Aquest diumenge 30 de novembre Societat Justa Despí (S.J.D.) celebrarà el seu segon aniversari al Bar Cafeteria ADN (C / Major, 54). S.J.D. es va fundar el 28 de novembre de 2012. Han estat dos anys de treball humil i constant prioritzant els interessos dels ciutadans de Sant Joan Despi i de la pròpia ciutat. Per reservar podeu enviar un correu electrònic a info@societatjustadespi.com, un missatge privat a través de Facebook o Twitter o bé confirmar al esdeveniment de Facebook donant-li a Assistiré. Seria un plaer que ens ajudéssiu a bufar les nostres primeres dues espelmes. Os esperem per celebrar-ho!

Posted by: | Posted on: November 16, 2014

Societat Justa Despí (S.J.D.) Vídeos del ple del 13 de novembre de 2014 a Sant Joan Despí.

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2014 i de la extraordinària del 28 d’octubre de 2014.
2.- Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
ÁREA DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ DEL TERRITORI
3.- Dictamen per donar compte al Ple del compliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i manteniment de la regla de la despesa corresponent al tercer trimestre de 2014.
4.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 13/2014 de suplement de crèdit per aplicació del romanent de tresoreria obtingut a 31 de desembre de 2013.
5.- Dictamen d’aprovació de modificació del contracte dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la xarxa municipal d’escoles bressol consistent l’adequació del nombre d’aules obertes per a la prestació del servei al resultat del procés de matriculació corresponent al curs 2014/2015.
6.- Dictament d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al sistema d’adquisició centralitzada del Consori Català per Desenvolupament, per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i la contractació de serveis a través de la seva Central de compres.
7.- Dictamen per donar conformitat al Text Refós de la Modificació Puntual del P.G.M. a l’àmbit de l’antiga fàbrica Metalarte a l’av. de Barcelona i el carrer Rius i Taulet de Sant Joan Despí i sotmetre el mateix a informació pública.
8.- Dictamen d’aprovació de supressió del lloc de treball de vicesecretària de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
9.- Dictamen acord per garantir i protegir els Drets Humans i els Drets comuns d’aigua, llum i gas sol·licitada per diverses entitats.
10.- Proposta d’aprovació del MANIFEST DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES DONES.
PART DE CONTROL
11- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11.1.- Moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig als pressupostos generals de l’Estat Espanyol.
11.2.- Moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la indemnització amb fons públics del projecte Castor.
11.3.- Moció presentada pel grup municipal del PSC en defensa i suport als clubs esportius de base.
11.4.- Moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica.
12.- Precs i preguntes.

Vídeo-MENÚ.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/ushGkyAQAqY” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Primera parte.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/iwDrbZ3XhiY” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Segona part.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/vaYbfoahAw8″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Tercera part.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/s8ZkR1ZdtDw?list=UUpA-sd8M5mm6eNyVJBm1iiw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>