FINALITATS

1. REPRESENTACIÓ.

S.J.D. té per finalitat representar als ciutadans de Sant Joan Despí davant l’Ajuntament d’aquesta localitat, ja sigui des de fora del ple municipal o dins del mateix. Per optar a això últim S.J.D. presentarà candidatura en les successives eleccions municipals que se celebrin a Sant Joan Despí. S.J.D. es constitueix com un altaveu de la nostra ciutadania, tot això des del més estricte respecte a la pluralitat de la mateixa.

2. LOCAL I INDEPENDENT.

S.J.D. s’erigeix com l’única opció política purament local i independent de Sant Joan Despí. Un partit que neix a la nostra ciutat i per a la nostra ciutat, sense constituir una sucursal o espècie de franquícia d’un partit polític de major grandària. L’acció de S.J.D. es centra en els interessos dels ciutadans de Sant Joan Despí, sense estar condicionada en cap moment per executives, òrgans intermedis o la gestió de govern o oposició que puguin escometre els partits polítics tradicionals en els seus diferents àmbits d’actuació, ja estiguin les seus centrals dels mateixos situades a Barcelona o a Madrid. La seu de S.J.D. està i estarà sempre a Sant Joan Despí, i des d’aquí es prendran totes les decisions. D’altra banda, S.J.D. neix amb la voluntat de coordinar accions amb altres partits polítics de similars característiques que puguin existir o sorgir en un futur, ja que la nostra filosofia és traslladable a altres municipis.

3. ESQUERRA I REPÚBLICA.

S.J.D. aspira a corregir el dèficit de representació que té la població de Sant Joan Despí, d’un partit polític inequívocament d’esquerres i conseqüentment contrari a qualsevol classe de nacionalisme o a seguir-li el joc al mateix, ja sigui directa o indirectament i procedeixi d’on procedeixi. La nostra labor defensarà els drets de la classe treballadora i dels més desfavorits de la societat per sobre d’interessos econòmics i/o de partit. Així mateix, encara respectant i acatant la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya, aspirem a un règim polític republicà, on no existeixin privilegis i/o discriminacions entre els diferents territoris d’Espanya i a la vegada es respecti i fomenti la rica pluralitat cultural i lingüística que ens caracteritza.

4. EXERCICI DE CIUTADANIA.

Per a S.J.D. ser ciutadà és un càrrec en si mateix. En aquest sentit procurarem els mitjans perquè la ciutadania exerceixi amb determinació la seva condició de veritable dipositari del poder polític. Els regidors són persones a les quals la ciutadania delega temporalment la seva confiança per actuar en el seu nom. És labor de tots monotoritzar el que aquests fan amb els nostres diners i amb la nostra ciutat. S.J.D. procurarà aclarir els papers d’empleat i ocupador pel que fa al ciutadà i als polítics locals. En aquest sentit proposarem sistemes de control de l’acció de cadascun dels nostres representants i del personal que treballa directa o indirectament per a l’Ajuntament, de manera que els ciutadans puguin fer un seguiment real del treball que realitzin amb la major transparència possible i puguin posicionar-se pel que fa a la justícia de la remuneració pública de cadascun.

5. IGUALTAT.

S.J.D. exigirà específicament el compliment de l’article número 14 de la Constitució Espanyola de 1978, el relatiu a la igualtat de tots els espanyols davant la llei sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En S.J.D. respectem l’exercici lliure de la sexualitat independentment de la seva orientació i recolzem la legitimitat del matrimoni en qualsevol de les modalitats existents. En el mateix sentit, S.J.D. defensarà la plena ciutadania en drets i obligacions dels nostres veïns procedents d’altres països i rebutjarà i condemnarà frontalment qualsevol tipus d’actitud xenòfoba o racista que es donés a la nostra ciutat i per extensió, en la nostra societat.

6. TRANSPARÈNCIA REAL.

S.J.D. farà especial recalcament en la promoció de la transparència en la gestió municipal. Per a això serà el primer a aplicar aquest criteri en la seva pròpia acció i gestió. Tot ciutadà té dret a saber en què es gasta els seus diners i a qui o a els qui beneficien les concessions d’obres, llicències, serveis i llocs de treball que es procuren des del govern municipal i amb quins procediments. Tractarem que el que es pugui legalment difondre, tingui la major difusió pública possible. En la mateixa línia insistirem en l’ús de les noves tecnologies per fer arribar a la ciutadania tot el concernent a la gestió del nostre Ajuntament. Així mateix, insistirem en l’oportunitat de la transmissió en directe per internet dels plens municipals, quedant els arxius dels mateixos accessiblement penjats a la pàgina Web municipal.

7. EFICIÈNCIA DELS RECURSOS PÚBLICS.

S.J.D. procurarà el màxim d’eficiència en la gestió dels recursos públics. L’ocupació dels diners de tots és precisament el que més cal cuidar. Cada despesa dels nostres recursos ha de tenir una justificació, un efecte i un benefici objectiu per a la ciutadania, en cas contrari manca de sentit. Els diners públics s’ha d’emprar de manera que s’aconsegueixin els mateixos objectius amb la menor inversió possible, sempre sota uns adequats cànons de qualitat i justícia retributiva. La priorització en la gestió dels recursos públics és fonamental perquè el ciutadà prengui consciencia que els seus impostos s’inverteixen en coses realment necessàries.

8. LAÏCISME I PLURALITAT.

S.J.D. defensa una gestió laica dels poders públics tant des del punt de vista religiós com a identitari, respectant en tot moment les diferents sensibilitats presents en la nostra societat. L’Administració ha de gestionar els diners de tots tenint en compte l’esmentada pluralitat i la legislació vigent. Ja que tots paguem impostos, aquests no han de ser utilitzats per afavorir, fomentar o marginar una determinada creixença o pensament polític. Insistirem que aquests principis es traslladin als mitjans de comunicació locals subvencionats total o parcialment amb diners públics. Tot això sense entrar en contradicció amb recolzar a institucions que objectivament afavoreixin amb la seva labor a la societat, al marge que poguessin tenir un marcat accent religiós i/o polític.

9. ECOLOGIA I CIUTAT.

S.J.D. procurarà en la seva acció la protecció de la Natura i del nostre entorn des de la defensa d’un ecologisme racional i sostenible. Farem especial recalcament en la neteja dels nostres carrers i edificis i en el seu adequat manteniment. De la mateixa manera insistirem en la necessitat del comportament cívic de tota la ciutadania i en el compliment de la normativa local sobre aquest tema, especialment per els qui primer han de donar exemple; els partits polítics locals. En aquest sentit, observarem que els cartells publicitaris, tant d’activitats municipals com de les diferents entitats i empreses, es pengin en els panells especialment existents a aquest efecte. Prestarem una atenció especial a la zona del riu Llobregat; al seu correcte estat, conservació i ús, observant acuradament que la utilització del sòl circumdant estigui concorde a la seva qualificació urbanística conforme a la legislació vigent.

10. PARTICIPACIÓ.

S.J.D. fomentarà la participació dels ciutadans en la vida política de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. En aquest sentit establirà mitjans de comunicació oberts permanentment a fi de traslladar les necessitats de la ciutadania a la qual és la institució de tots, bé sigui personal o telemàticament. Entenem que la participació ciutadana no es pot centrar en la pertinença a una entitat local, com es desprèn del Reglament de Participació Ciutadana. Els ciutadans, a nivell individual, han de tenir més i més assolibles mecanismes de col·laboració, acostament i control de tot el relatiu a la gestió municipal.