IDEARI/ESTATUTS

Davant la situació actual de greu crisi econòmica i de valors, en la qual estan en dubte tots els fonaments de l’estat social, quedant en l’aire les misèries d’un sistema democràtic en el qual els partits polítics s’han apropiat del mateix per perpetuar-se en el poder i obtenir suculents beneficis en comptes d’exercir el paper que els pertanyeria com a representants de la sobirania popular, es feia necessària la creació d’un partit que donés veu a aquests ciutadans, que farts d’una classe política que ja no els representa ni els defensa, desitgen implicar-se en la cerca d’una societat més justa per a tots.

SJD neix amb la vocació de servei a la comunitat, amb la voluntat de sumar els esforços de tots per la consecució del ben comú i basa la seva acció política en els corrents de pensament fonamentals europees associades a l’ esquerra, a saber, la socialdemocràcia, el republicanisme i el liberalisme progressista, però no com a dogmes inamovibles i etiquetes en les quals escudar qualsevol acció i evitar el diàleg racional, sinó com a bases filosòfiques en les quals assentar un cos ideològic clarament definit i destinat a crear una societat més justa, amb més igualtat, amb més llibertat, amb més solidaritat, amb més fraternitat i en definitiva en la qual l’ideal de ciutadania es desenvolupi fins a la seva màxima expressió possible.

Enllaçant amb aquests valors, en SJD basem la nostra política en l’àmbit municipal, sense ningú a qui rendir comptes a excepció de la pròpia ciutadania a la qual ens dirigim i amb el convenciment que des d’ abaix és com es pot arribar a canviar a “els de a dalt”. Únicament una ciutadania implicada en l’esdevenir de la societat pot lligar en curt a uns representants que necessiten saber-se controlats per exercir bé la seva comesa.

En SJD pretenem gestionar eficientment els recursos públics i fer-ho amb absoluta transparència. Gastar el que es pot gastar i gastar-ho en el fonamental, tot allò que millori les condicions de vida dels ciutadans i que contribueixi a crear una societat més justa, evitant despeses supèrflues, subvencions clientelars i manteniment del poder polític sense més.

Per als integrants de SJD la transparència en la gestió és fonamental per no haver de confiar en la suposada honradesa dels representants públics. Així, pretenem canviar i modificar tot allò que contribueixi a no dependre de les moltes vegades demostrada ineficiència o corrupció dels quals posseeixen el poder polític. El poder és del ciutadà i pretenem que a ningú se li oblidi aquesta màxima mai.

En SJD creiem en la democràcia participativa i pretenem traslladar-la a aquells temes que ens afecten a tots amb referèndums vinculants per decidir en els assumptes de competència municipal, respectant la legalitat constitucional i estatutària però sense renunciar a la seva possible modificació dins de les lleres democràticament establertes.

SJD neix amb vocació municipal i amb ànim de gestionar coherentment el més proper, però no s’abstraurà dels grans temes que afecten a la ciutadania i combatrà amb totes les seves forces l’aparició o consolidació d’idees racistes, xenòfobes, homòfobes, feixistes, nacionalistes i en general reaccionàries i contràries a les llibertats individuals i col·lectives, a la igualtat, a la solidaritat o al marc legal democràtic entre uns altres, defensant la pluralitat des d’un punt de vista progressista i obert.

En SJD el respecte a la pluralitat de la societat és una màxima irrenunciable i per això basarem totes les nostres polítiques en el benestar de tota la ciutadania sense imposar una visió religiosa, identitària o de qualsevol altre tipus a ningú. Un poder laic per a una societat diversa.

En SJD tractarem la creació d’ocupació com la prioritat més absoluta atès que creiem que una societat sense oportunitats laborals és una societat en la qual és impossible la dignitat humana i per tant la cerca de la felicitat. I en aquest propòsit centrarem els nostres esforços sense renunciar a la conservació de l’entorn natural, així com a la seva capacitació per a l’ús i gaudiment de tots.

Finalment, en SJD ens comprometem a actuar conforme els principis assenyalats en aquest ideari i a desenvolupar-los als diferents programes electorals que es vagin succeint.

SJD, des de, per i per a la ciutadania.

ESTATUTS DE SOCIETAT JUSTA DESPI (S.J.D.)

CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI.

Artº 1: Denominació.

1. A l’empar dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític denominat SOCIETAT JUSTA DESPÍ les sigles de la qual són S.J.D. Ja que l’àmbit d’actuació de Societat Justa Despí (d’ara endavant S.J.D. en els presents Estatuts), és Sant Joan Despí, i atès que aquesta ciutat forma part d’una Comunitat Autònoma amb dues llengües cooficials, s’utilitzarà indistintament el nom del partit en català i la seva traducció al castellà; SOCIEDAD JUSTA DESPÍ.

2. El símbol del partit és el dibuix d’un pi inclinat a l’esquerra, sent la copa de color verd i el tronc marró. Sota la copa del pi, a la dreta del tronc, es troba una lletra “i” minúscula en color verd i sobre el pi, en el costat dret, una titlla de color vermell. Sota el dibuix, entre les ombres dibuixades del pi i de la lletra “i”, se situen les sigles del partit en majúscules (S.J.D.) en color vermell separades per punts negres. El símbol podrà ser modificat per acord del Comitè Executiu sense necessitat de modificar els presents Estatuts.

Artº 2: Àmbit i Finalitats.

Societat Justa Despí és un partit polític d’àmbit municipal que centra la seva activitat a la ciutat de Sant Joan Despí, situada a la província de Barcelona. S.J.D. es constitueix per contribuir democràticament a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com per promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, conformement a les següents finalitats específiques:

1. REPRESENTACIÓ CIUTADANA.

S.J.D. té per finalitat representar als ciutadans de Sant Joan Despí davant l’Ajuntament d’aquesta localitat, ja sigui des de fora del ple municipal o dins del mateix. Per optar a això últim S.J.D. presentarà candidatura en les successives eleccions municipals que se celebrin a Sant Joan Despí. S.J.D. es constitueix com un altaveu de la nostra ciutadania, tot això des del més estricte respecte a la pluralitat de la mateixa.

2. LOCAL I INDEPENDENT.

S.J.D. s’erigeix com l’única opció política purament local i independent de Sant Joan Despí. Un partit que neix a la nostra ciutat i per a la nostra ciutat, sense constituir una sucursal o espècie de franquícia d’un partit polític de major grandària. L’acció de S.J.D. es centra en els interessos dels ciutadans de Sant Joan Despí, sense estar condicionada en cap moment per executives, òrgans intermedis o la gestió de govern o oposició que puguin escometre els partits polítics tradicionals en els seus diferents àmbits d’actuació, ja estiguin les seus centrals dels mateixos situades a Barcelona o a Madrid. La seu de S.J.D. està i estarà sempre a Sant Joan Despí, i des d’aquí es prendran totes les decisions. D’altra banda, S.J.D. neix amb la voluntat de coordinar accions amb altres partits polítics de similars característiques que puguin existir o sorgir en un futur, ja que la nostra filosofia és extrapolable a altres municipis.

3. ESQUERRA I REPÚBLICA.

S.J.D. aspira a corregir el dèficit de representació que té la població de Sant Joan Despí, d’un partit polític inequívocament d’esquerres i conseqüentment contrari a qualsevol classe de nacionalisme o a seguir-li el joc al mateix, ja sigui directa o indirectament i procedeixi d’on procedeixi. La nostra labor defensarà els drets de la classe treballadora i dels més desfavorits de la societat per sobre d’interessos econòmics i/o de partit. Així mateix, encara respectant i acatant la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya, aspirem a un règim polític republicà, on no existeixin privilegis i/o discriminacions entre els diferents territoris i ciutadans d’Espanya i alhora es respecti i fomenti la rica pluralitat cultural i lingüística que ens caracteritza.

4. EXERCICI DE CIUTADANIA.

Per a S.J.D. ser ciutadà és un càrrec en si mateix. En aquest sentit procurarem els mitjans perquè la ciutadania exerceixi amb determinació la seva condició de veritable dipositari del poder polític. Els regidors són persones a les quals la ciutadania delega temporalment la seva confiança per actuar en el seu nom. És labor de tots monotoritzar el que aquests fan amb els nostres diners i amb la nostra ciutat. S.J.D. procurarà aclarir els papers d’empleat i ocupador pel que fa al ciutadà i als polítics locals. En aquest sentit proposarem sistemes de control de l’acció de cadascun dels nostres representants i del personal que treballa directa o indirectament per a l’Ajuntament, de manera que els ciutadans puguin fer un seguiment real del treball que realitzin amb la major transparència possible i puguin posicionar-se pel que fa a la justícia de la remuneració pública de cadascun.

5. IGUALTAT.

S.J.D. exigirà específicament el compliment de l’article número 14 de la Constitució Espanyola de 1978, el relatiu a la igualtat de tots els espanyols davant la llei sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En S.J.D. respectem l’exercici lliure de la sexualitat independentment de la seva orientació i recolzem la legitimitat del matrimoni en qualsevol de les modalitats existents. En el mateix sentit, S.J.D. defensarà la plena ciutadania en drets i obligacions dels nostres veïns procedents d’altres països i rebutjarà i condemnarà frontalment qualsevol tipus d’actitud xenòfoba o racista que es donés a la nostra ciutat i per extensió, en la nostra societat.

6. TRANSPARÈNCIA REAL.

S.J.D. farà especial recalcament en la promoció de la transparència en la gestió municipal. Per a això serà el primer a aplicar aquest criteri en la seva pròpia acció i gestió. Tot ciutadà té dret a saber en què es gasta els seus diners i a qui o a els qui beneficien les concessions d’obres, llicències, serveis i llocs de treball que es procuren des del govern municipal i amb quins procediments. Tractarem que el que es pugui legalment publicitar, tingui la major difusió pública possible. En la mateixa línia insistirem en l’ús de les noves tecnologies per fer arribar a la ciutadania tot el concernent a la gestió del nostre Ajuntament. Així mateix, incidirem en l’oportunitat de la transmissió en directe per internet dels plens municipals, quedant els arxius dels mateixos accessiblement penjats a la pàgina Web municipal.

7. EFICIÈNCIA DELS RECURSOS PÚBLICS.

S.J.D. procurarà el màxim d’eficiència en la gestió dels recursos públics. L’ocupació dels diners de tots és precisament el que més cal cuidar. Cada despesa dels nostres recursos ha de tenir una justificació, un efecte i un benefici objectiu per a la ciutadania, en cas contrari manca de sentit. Els diners públics s’han d’emprar de manera que s’aconsegueixin els mateixos objectius amb la menor inversió possible, sempre sota uns adequats cànons de qualitat i justícia retributiva. La priorització en la gestió dels recursos públics és fonamental perquè el ciutadà prengui consciencia que els seus impostos s’inverteixen en coses realment necessàries.

8. LAÏCISME I PLURALITAT.

S.J.D. defensa una gestió laica dels poders públics tant des del punt de vista religiós com a identitari, respectant en tot moment les diferents sensibilitats presents en la nostra societat. L’Administració ha de gestionar els diners de tots tenint en compte l’esmentada pluralitat i la legislació vigent. Ja que tots paguem impostos, aquests no han de ser utilitzats per afavorir, fomentar o marginar un determinat credo o pensament polític. Insistirem que aquests principis es traslladin als mitjans de comunicació locals subvencionats total o parcialment amb diners públics. Tot això sense entrar en contradicció amb recolzar a institucions i/o entitats que objectivament afavoreixin amb la seva labor a la societat, al marge que poguessin tenir un marcat accent religiós i/o polític, evitant en tot moment l’establiment de relacions clientelars.

9. ECOLOGIA I CIUTAT.

S.J.D. procurarà en la seva acció la protecció de la Naturalesa i del nostre entorn des de la defensa d’un ecologisme racional i sostenible. Posarem especial interès en la neteja dels nostres carrers i edificis i en el seu adequat manteniment. De la mateixa manera insistirem en la necessitat del comportament cívic de tota la ciutadania i en el compliment de la normativa local sobre aquest tema, especialment per els qui primer han de donar exemple; els partits polítics i el propi Ajuntament. En aquest sentit denunciarem la col·locació de cartells en espais no destinats per a l’exposició pública dels mateixos. Prestarem una atenció especial a la zona del riu Llobregat; al seu correcte estat, conservació i ús, observant acuradament que la utilització del sòl circumdant estigui concorde a la seva qualificació urbanística conforme a la legislació vigent.

10. PARTICIPACIÓ.

S.J.D. fomentarà la participació dels ciutadans en la vida política de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. En aquest sentit establirà mitjans de comunicació oberts permanentment a fi de traslladar les necessitats i inquietuds de la ciutadania a la qual és la institució de tots, bé sigui personal o telemàticament. Entenem que la participació ciutadana no es pot centrar en la pertinença a una entitat local, com es desprèn del Reglament de Participació Ciutadana. Els ciutadans, a nivell individual, han de tenir més i més assolibles mecanismes de col·laboració, acostament i control de tot el relatiu a la gestió municipal.

Artº 3: Domicili.

El domicili social de Societat Justa Despí radica a Sant Joan Despí, província de Barcelona, en—. El domicili podrà ser modificat per acord del Comitè Executiu del partit.

CAPÍTOL SEGUNDO: AFILIATS I SIMPATITZANTS. DRETS I DEURES. RÈGIM DISCIPLINARI.

Artº 4: Afiliats.

1. Podran ser afiliats de Societat Justa Despí les persones físiques, majors d’edat, i que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d’obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeti.

2. En S.J.D. podran afiliar-se persones que militin en qualsevol altre partit polític sempre que s’atinguin als presents Estatuts i sigui aprovat pel Comitè Executiu de S.J.D., no podent fer campanya per a un segon partit en uns comicis on ambdues formacions concorreguessin.

Artº 5: Admissió.

1. La qualitat de membre del partit s’adquireix a sol·licitud per escrit de l’interessat i per acord del Comitè Executiu del partit.

2. Existirà en el partit el Llibre de Registre d’Afiliats, on constaran les dades d’altes i baixes definitives.

3. A cada afiliat se li lliurarà una còpia dels Estatuts i Ideari del partit en el moment de la seva admissió com a membre de Societat Justa Despí. Els afiliats, des del moment de rebre aquests documents, tindran un termini de set dies laborables durant els quals podran revocar la seva intenció d’afiliar-se si consideren que S.J.D. no s’adapta a la seva filosofia i/o ideologia, sent-li retornada la quota d’afiliació.

Artº 6: Drets dels afiliats.

1. A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a les reunions del partit i a l’Assemblea General, d’acord amb els presents Estatuts.

2. A ser electors i elegibles per als càrrecs del partit.

3. A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d’administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica del partit.

4. A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris als presents Estatuts i/o a la Llei.

5. A la lliure expressió del seu pensament en qualsevol activitat, fòrum o òrgan del partit, sempre manifestant-se amb el degut respecte.

6. A col·laborar en les campanyes electorals i a presentar candidatura en les llistes que es configurin per participar en les mateixes.

7. A presentar propostes de millora als òrgans directius del partit i al fet que les mateixes siguin com a mínim contestades, independentment que es duguin a terme o no.

Artº 7: Obligacions dels afiliats.

1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

2. Respectar el que es disposa en els presents Estatuts i en la Llei.

3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.

4. Abonar les quotes i altres aportacions que, conformement a aquests Estatuts, puguin correspondre a cadascun.

5. Cuidar i respectar la imatge pública de S.J.D. i de qualsevol dels seus membres.

6. Responsabilitzar-se de les funcions assumides en el partit i dur-les a terme amb la major diligència possible.

Artº 8: Baixa de l’afiliat.

1. Qualsevol afiliat del partit podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant l’oportuna comunicació per escrit remesa al Comitè Executiu.

2. També causarà baixa en el partit la resolució d’un expedient disciplinari que ho disposés.

3. En el Llibre de Registre d’Afiliats s’anotaran les baixes, i aquestes tindran efecte immediat des del mateix moment de la seva comunicació.

Artº 9: Règim disciplinari.

Procediment d’obertura d’expedient disciplinari.

L’afiliat que incompleixi amb els seus deures envers el partit o que amb la seva conducta pública o privada menyscabi o atempti contra els principis del mateix serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que se li donarà audiència, conformement al següent procediment:

1. El Comitè Executiu enviarà a l’afiliat en qüestió una comunicació escrita informant-li del motiu pel qual se li obre l’expedient disciplinari.

2. En el termini de set dies hàbils aquest afiliat podrà presentar les explicacions i/o proves que consideri oportunes per argumentar en la seva defensa pel que fa a l’obertura de l’expedient.

3. El Comitè Executiu nomenarà una Comissió d’Estudi de Règim Intern de Primera Instància que analitzarà la situació després de les al·legacions de l’afiliat i emetrà una proposta de sanció i/o actuació que li serà comunicada a l’afiliat afectat en un termini no superior a set dies hàbils.

4. En el cas de decidir-se aplicar una sanció disciplinària, l’afiliat tindrà dret a interposar un recurs intern davant el Comitè Executiu en el termini de set dies hàbils una vegada rebuda la proposta de sanció i/o actuació.

5. Una vegada rebut el recurs intern, el Comitè Executiu nomenarà una Comissió d’Estudi de Règim Intern de Segona Instància, la totalitat de la qual de membres no podrà coincidir amb els components de la primera Comissió, que atindrà el recurs i emetrà la resolució definitiva del mateix. Aquesta resolució li serà comunicada a l’afiliat en un termini no superior a set dies hàbils després de la presentació del recurs intern. En ella constarà la sanció imposada en el cas que es consideri definitivament l’oportunitat de la mateixa.

6. Les sancions disciplinàries s’anotaran en el Registre de Sancions, indicant-se els fets imputats i motivant-se la interposició de les mateixes.

Tipus d’infraccions.

Les infraccions es classifiquen atenent al nivell de gravetat en:

a) Molt greus.

1. Incórrer en qualsevol forma de corrupció tant interna com a externa, independentment d’ocupar un càrrec públic o no.

2. Perjudicar conscientment la imatge del partit.

3. Les manifestacions públiques proferides en greu menyscapte del bon nom del partit o d’algun dels seus afiliats.

4. Fer campanya per a un altre partit en competència directa amb Societat Justa Despí en qualsevol contesa electoral on ambdues formacions presentin candidatures.

5. L’incompliment reiterat dels acords adoptats pels òrgans d’adreça del partit i de les funcions encomanades per raó de càrrec orgànic.

6. La condemna per sentència ferma com a autor d’un delicte castigat amb penes greus.

7. La utilització indeguda de la documentació o informació al fet que tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció en el partit.

8. La negligència en la custòdia de documents del partit que doni lloc a la seva difusió o coneixement indeguts.

9. L’agressió física, l’insult, l’amenaça, coacció o la vexació a qualsevol afiliat del partit.

10. Es considerarà com a falta molt greu l’acumulació de dues faltes greus o bé la de tres faltes lleus.

b) Greus.

1. Actuar com a representant del partit de forma diferent als principis i filosofia del mateix.

2. Faltar el respecte o en les formes als companys en una reunió del partit o de qualsevol òrgan del mateix.

3. La utilització de les facultats que tingui atribuïdes per influir en processos electorals interns.

4. L’impedir injustament a un altre afiliat l’exercici dels drets que té reconeguts en aquests Estatuts.

5. L’obstrucció intencionada a les labors i decisions dels òrgans del partit.

6. Defensar públicament fos de l’àmbit intern del partit opinions o idees oposades a l’Ideari.

7. La tercera falta d’assistència consecutiva o cinquena alternativa en un període de tres anys, de forma injustificada, per un membre de qualsevol òrgan col·legiat, degudament convocades.

8. Causar danys o menyscaptes de forma intencionada als locals i altres béns materials del partit.

c) Lleus.

1. Es consideraran faltes lleus els fets descrits en els apartats precedents quan no revesteixin gravetat.

2. Qualsevol acció no descrita com a infracció molt greu o greu i que no tingui una influència considerable en el normal funcionament o en la imatge de Societat Justa Despí.

3. Pegar cartells o qualsevol tipus de publicitat en llocs no autoritzats per l’Ajuntament de Sant Joan Despí per donar a conèixer qualsevol activitat o posicionament polític de Societat Justa Despí.

Sancions.

Les sancions atindran sempre a criteris d’objectivitat, justícia i proporcionalitat. Aquestes sancions podran imposar-se segons la qualificació de les infraccions comeses i seran les següents:

a) Amonestació.

b) Suspensió d’afiliació fins a un mes.

c) Suspensió d’afiliació fins a un any.

d) Suspensió d’afiliació fins a dos anys.

i) Pèrdua del càrrec orgànic que estigués exercint.

f) Inhabilitació per a càrrec orgànic del partit per un termini no superior a un any.

g) Expulsió.

Les sancions descrites en els paràgrafs d), i), f) i g) podran ser imposades per la comissió de faltes molt greus. Les sancions exposades en els apartats b) i c) podran ser imposades per la comissió de faltes greus. Totes les sancions es graduaran proporcionalment en funció de les circumstàncies que concorrin en el fet objecto de sanció. La sanció descrita en el paràgraf a) s’imposarà per la comissió d’infraccions lleus.

Artº 10: Simpatitzants.

1. Podran ser simpatitzants de S.J.D. les persones que mostrin la seva disposició a ser-ho a través d’una sol·licitud a qualsevol membre del Comitè Executiu de S.J.D. o mitjançant la corresponent inscripció o petició a través dels mitjans d’internet del partit.

2. Es pot sol·licitar ser simpatitzant de S.J.D. mitjançant comunicació escrita, oral o telemàtica.

3. El Comitè Executiu mantindrà i custodiarà el Registre de Simpatitzants.

4. Els simpatitzants tenen dret a:

a) Ser informats i a participar en les activitats del partit.

b) Assistir a les reunions del partit, però no podran ser electors ni elegibles.

c) Qualsevol altra forma de participació i/o col·laboració que s’establís per part del Comitè Executiu del partit.

5. Els simpatitzants no estan subjectes al règim disciplinari, no obstant això han de respectar la imatge de S.J.D. i les normes del partit quan prenguin part de les activitats del mateix.

CAPÍTOL TERCER: PRINCIPIS GENERALS. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

Artº 11: Òrgans del partit.

L’estructura interna i el funcionament del partit es basen en principis democràtics. Aquests mateixos principis són els que regiran els presents Estatuts i els reglaments interns de S.J.D. Els integrants dels diferents òrgans directius del partit es triaran per sufragi lliure i secret entre els afiliats a S.J.D., excepte les dues Comissions d’Estudi de Règim Intern, que seran nomenades pel Comitè Executiu i que tindran un caràcter eventual. Són òrgans del partit els següents :

a) L’Assemblea General.

b) La Reunió d’Afiliats.

c) El Comitè Executiu.

d) El President/a.

i) El Secretari/a General.

f) El Sotssecretari/a General.

g) Comissió de Control Econòmic.

h) Comissió d’Estudi de Règim Intern en Primera Instància.

i) Comissió d’Estudi de Règim Intern en Segona Instància.

Artº 12: L’Assemblea General.

1. L’Assemblea d’Afiliats de S.J.D. està constituïda pel conjunt dels seus membres amb plenitud de drets, que podran actuar directament o per mitjà de compromisaris. El Comitè Executiu redactarà un reglament per a l’assignació de delegats en l’Assemblea General.

2. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de S.J.D.

3. Les reunions de l’Assemblea General poden ser ordinàries o extraordinàries.

4. Les reunions ordinàries se celebraran normalment cada 4 anys i seran convocades pel Comitè Executiu. Les extraordinàries se celebraran fora de la periodicitat habitual i també seran convocades pel mateix òrgan havent de ser les seves convocatòries degudament justificades i argumentades.

5. En tots els casos, la convocatòria d’una Assemblea General haurà d’incloure un ordre del dia tancat que serà fixat per l’òrgan convocant i que podrà incloure suggeriments de punts del dia iniciativa de qualsevol afiliat del partit. El nombre de membres del partit requerit per a la inclusió d’assumptes en l’ordre del dia serà igual a una tercera part del total d’afiliats a S.J.D. Aquests han de signar un document sol·licitant la inclusió d’un determinat punt i ho presentaran davant el Comitè Executiu abans de tres setmanes prèvies a la celebració de l’Assemblea General.

6. La convocatòria de qualsevol reunió de l’Assemblea General es remetrà per escrit, preferiblement en suport electrònic, a tots els afiliats del partit amb una antelació d’almenys dues setmanes respecte a la data assenyalada per a la seva celebració. La convocatòria haurà d’especificar el lloc, dia i hora de la reunió així com els punts a tractar en la mateixa. També s’haurà de publicar la convocatòria de l’Assemblea General a la pàgina Web del partit.

7. Durant la celebració de l’Assemblea General, el Comitè Executiu presentarà un informe de la seva gestió, que podrà ser aprovat o censurat pel conjunt de la militància representada en l’Assemblea, sent necessari un quòrum mínim de dos terços de la militància representada per validar-se la votació.

8. Excepte les excepcions que contemplen aquests Estatuts, l’Assemblea General serà l’encarregada de triar democràticament als membres dels diferents òrgans del partit.

9. Les votacions per als diferents òrgans del partit es realitzaran utilitzant un sistema de llistes obertes amb votació secreta, sent necessària una participació mínima de dos terços de la representació de la militància. Cada elector tindrà un nombre de vots igual a dos terços de les places que hagin de cobrir-se, arrodonit a l’alça si escau, i podrà assignar-los als candidats individuals que consideri oportú, amb independència que aquests puguin estar agrupats en llistes diferents. Cadascuna de les llistes presentades haurà de detallar, els càrrecs als quals cada afiliat es postula. De la mateixa manera també hauran de fer-ho constar en les candidatures presentades a manera individual.

10. Per a la presentació de llistes o candidatures individuals no serà necessari presentar signatures ni avals.

11. Cap compromisario podrà formar part de més d’una llista a un òrgan determinat.

12. Els empats en nombre de vots en l’elecció de càrrecs seran resolts per sorteig.

13. L’Assemblea General també tindrà com a funció la d’aprovar documents programàtics, ideològics, estatutaris o d’estratègia que es presentessin per ser consensuats.

14. Quant a les regles de deliberació de contrast de parers, les decisions de l’Assemblea de General es prendran per majoria simple dels compromisaris presents, havent de superar els vots positius als negatius sent necessària una presència mínima de dos terços dels compromisaris perquè les deliberacions i propostes siguin aprovades. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del que fos President del partit just abans de celebrar-se l’Assemblea General. Els vots es realitzaran habitualment a mà alçada, excepte en els casos que es decideixi explícitament fer-ho en secret, per la qual cosa es votaria de tal forma. Es requerirà més del 90% dels vots dels compromisaris quan la deliberació tracti expressament sobre la dissolució del partit o la intregración del mateix en un altre.

15. L’Assemblea General es constitueix també com un òrgan de control democràtic del Comitè Executiu. Aquesta Assemblea podrà revocar les decisions del Comitè Executiu quan les estimi contràries als principis i filosofia del partit, als seus Estatuts, al seu Ideari o bé a documents aprovats pel partit on S.J.D. hagi fixat la seva posició política. Cada revocació ha d’estar suficientment argumentada.

Artº 13: La Reunió d’Afiliats.

1. Al marge de les votacions per als diferents òrgans de representació i govern del partit, es convocaran Reunions d’Afiliats amb una periodicitat no superior a un mes, exceptuant els mesos normalment emprats per a vacances, on l’interval entre dues reunions pot ser major.

2. En aquestes Reunions d’Afiliats les votacions es realitzaran a mà alçada i seran vàlids els acords presos amb la majoria simple dels vots emesos pels afiliats presents o validats en cada reunió, sense tenir en compte les abstencions. Perquè una decisió sigui vàlida serà necessària l’assistència d’una representació mínima de dos terços de la militància. En cas d’empat, el vot del President/a de el partit decantarà la votació.

3. Per constituir-se una Reunió d’Afiliats haurà de ser aquesta convocada pel Comitè Executiu amb una antelació mínima de dos dies naturals a la celebració de la mateixa, remetent-se la convocatòria via e-mail a tots els afiliats. En ella constaran els punts del dia a tractar, deixant sempre com a últim punt el de Precs i Preguntes.

4. Les Reunions d’Afiliats no seran valgudes si almenys no vas agafar a elles un membre del Comitè Executiu de S.J.D.

5. De cada reunió es prendrà nota per fer la corresponent acta. Aquest document serà sotmès a aprovació com a primer punt del dia de la reunió següent.

6. S’establirà un reglament intern per a l’emissió de vot diferit i assistència telemàtica. En aquest reglament s’especificarà la forma en la qual un afiliat podrà explícitament emprar el seu vot sobre temes concrets dels punts del dia en la Reunió d’Afiliats sense estar present físicament en la reunió, sent vàlida la seva presència de la mateixa manera que com si estigués present.

Artº 14: El Comitè Executiu.

1. El Comitè Executiu serà determinat provisionalment en la pròpia constitució del partit com a tal. No obstant això en la primera Reunió d’Afiliats després de la inscripció de Societat Justa Despí com a partit polític, es procedirà a la seva ratificació. Els successius Comitès Executius seran triats per l’Assemblea General del partit d’acord amb l’article 12 dels presents Estatuts. La renovació d’aquest Comitè es produirà com a mínim una vegada cada 4 anys, en el marc de la celebració d’una Assemblea General.

2. El Comitè Executiu és l’òrgan col·legiat encarregat de la gestió administrativa i política del partit. Les deliberacions que permeten el contrast de parers del Comitè Executiu es prenen per majoria simple dels vots dels seus membres, explicant el President/a amb vot de qualitat en cas d’empat. Els vots es realitzaran a mà alçada. Perquè la votació sigui vàlida farà falta la presència, física o telemàtica, d’un mínim de dos terços dels membres del Comitè Executiu. En el reglament de vot diferit i assistència telemàtica quedarà estipulada la forma en la qual un membre del Comitè Executiu podrà assistir no físicament a una reunió i la manera mitjançant el qual podrà exercir el seu dret al vot diferit.

3. El Comitè Executiu es reunirà quan ho convoqui el President/a de el Partit o davant una petició signada com a mínim per la majoria simple dels seus membres, presentant-se aquesta al President/a. S’estableix una periodicitat mínima d’una reunió del Comitè Executiu al mes. En períodes habituals de vacances, la periodicitat normalment establerta pot canviar. La comunicació de la reunió ha de fer-se via e-mail amb una antelació mínima de 2 dies prèvia a la data de la celebració de la mateixa. Els punts de l’ordre del dia seran proposats pel President/a, podent-se també ser inclosos punts del dia per part de la majoria simple dels membres del Comitè Executiu, havent-se de presentar al President/a una petició per escrit degudament signada per cadascuns dels membres sol·licitants amb una antelació mínina de 2 dies prèvia a la celebració de la reunió en la qual es vulgui afegir punts del dia.

4. Les reunions del Comitè Executiu seran obertes al conjunt de la militància i la seva convocatòria es farà arribar a tots els afiliats. Qualsevol afiliat tindrà veu en les mateixes però no vot, en versar les reunions sobre assumptes competència exclusiva d’aquest Comitè. Així mateix, les Reunions d’Afiliats i les del Comitè Executiu es podran convocar simultàniament, coincidint lloc, dia i hora de tal manera que aquesta sigui la norma general de funcionament de S.J.D. Juntament amb la convocatòria de la Reunió d’Afiliats s’enviaria la de reunió del Comitè Executiu, realitzant-se la mateixa al final de la Reunió d’Afiliats. Perquè quedi constància, a més de l’acta de la Reunió d’Afiliats, es farà una altra amb el succeït i acordat únicament durant la reunió del Comitè Executiu.

5. El Comitè Executiu estarà compost per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, incloent necessàriament al President/a, al Secretari/a General, i al Sotssecretari/a General. El President/a proposarà, entre els membres del Comitè Executiu, el repartiment de les següents àrees de gestió, excepte l’àrea d’Organització, potestat de la Secretaria General.

a) Finances.

b) Acció política.

c) Relacions institucionals.

d) Organització.

i) Comunicació i promoció.

6. El Comitè Executiu nomenarà també un/a Portaveu i un Secretari/a de el Comitè, que podran ser qualsevol dels seus membres.

7. Per a les diferents àrees de gestió de finances, acció política, relacions institucionals i comunicació i promoció, es nomenaran un Secretari i un Sotssecretari.

8. Les competències i responsabilitats de cadascun dels càrrecs del Comitè Executiu es recolliran en un document d’organització interna.

9. El President/a de el partit podrà proposar al Comitè Executiu els canvis que consideri necessaris en l’organització interna del Comitè Executiu, incloent el cessament dels seus càrrecs interns i el nomenament d’altres nous.

10. Entre les facultats del Comitè Executiu es troben:

a) Dirigir i executar les activitats polítiques del partit, en el marc de les directrius, programes i resolucions adoptades per l’Assemblea General, les Reunions d’Afiliats i del propi Comitè Executiu.

b) Elaborar i mantenir el cens d’afiliats del partit i, en particular, custodiar el Llibre de Registre d’Afiliats. De la mateixa manera serà el responsable de la resta de Llibres de Registres, reglaments i documents del partit.

c) Proposar a la Reunió d’Afiliats la participació del partit en els processos electorals que consideri oportú.

d) Dirigir la gestió econòmica i administrativa del partit. També autoritza la contractació dels béns i serveis necessaris per a l’activitat del partit.

i) El Comitè Executiu podrà nomenar òrgans ad hoc per dur a terme les tasques que consideri convenients i designar als responsables de tals òrgans.

f) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat del partit.

g) Acordar la posició del partit en totes aquelles qüestions rellevants que se suscitin no contemplades en l’Ideari, els programes o documents d’estratègia política aprovats per l’Assemblea General o la Reunió d’Afiliats.

h) Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de cap dels altres òrgans del partit.

Artº 15: El President/a.

1. El President/a de S.J.D ostenta la representació política i legal del partit. Convoca, presideix i dirigeix les deliberacions del Comitè Executiu, en les reunions del qual disposa de vot de qualitat en cas d’empat. Així mateix, proposa el repartiment de responsabilitats entre els membres d’aquest Comitè Executiu d’acord amb l’establert en l’article 14 dels presents Estatuts.

2. En la constitució del partit constarà un/a President/a provisional, que haurà de ser confirmat/a en la primera Reunió d’Afiliats que es realitzi, sent necessària la majoria simple dels vots emesos per un mínim de dos terços de la militància. El càrrec de President/a serà triat en cada Assemblea General d’acord amb l’establert en l’article 12 dels presents Estatuts, és a dir, haurà de ser renovat com a mínim cada 4 anys.

3. No s’estableix limitació de mandats per al càrrec de President/a de el partit, així com per a cap càrrec del mateix.

4. El President/a podrà delegar les seves funcions en el Secretari/a General o en qualsevol un altre membre del Comitè Executiu.

5. En cas d’absència, malaltia o qualsevol altra causa que li impedeixi el compliment de les seves funcions, el President/a serà substituït en el següent ordre pel Secretari/a General, el Sotssecretari/a General i pel membre del Comitè Executiu amb major antiguitat en el partit. En cas de coincidir més d’un membre del Comitè Executiu en aquest últim paràmetre, el substitut serà el de major edat.

Artº 16: El Secretari/a General.

1. El Secretari/a General és el responsable de l’adreça dels serveis tècnics i administratius del partit i de la prefectura del seu personal en el cas que l’hi hagués.

2. Es responsabilitza també de l’àrea d’Organització del partit i de la realització i custòdia de totes les actes que el partit generi.

3. En la constitució del partit constarà un Secretari/a General provisional, que haurà de ser confirmat en la primera Reunió d’Afiliats que es realitzi, sent necessària la majoria simple dels vots emesos per un mínim de dos terços de la militància. El càrrec de Secretari/a General serà triat en cada Assemblea General d’acord amb l’establert en l’article 12 dels presents Estatuts, és a dir, haurà de ser renovat com a mínim cada 4 anys.

4. No s’estableix limitació de mandats per al càrrec de Secretari/a General del partit, així com per a cap càrrec del mateix.

Artº 17: El Sotssecretari/a General.

1. És funció del Sotssecretari/a General suplir en el desenvolupament de la seva comesa al Secretari/a General en absència o incapacitat temporal d’aquest últim.

2. El Sotssecretari/a General assumirà també qualsevol altra funció i/o responsabilitat que li sigui assignada per acord del Comitè Executiu.

3. En la constitució del partit constarà un/a Sotssecretari/a General provisional, que haurà de ser confirmat en la primera Reunió d’Afiliats que es realitzi, sent necessària la majoria simple dels vots emesos per un mínim de dos terços de la militància. El càrrec de Sotssecretari/a General serà triat en cada Assemblea General d’acord amb l’establert en l’article 12 dels presents Estatuts, és a dir, haurà de ser renovat com a mínim cada 4 anys.

4. No s’estableix limitació de mandats per al càrrec de Sotssecretari/a General del partit, així com per a cap càrrec del mateix.

Artº 18: Comissió de Control Econòmic.

1. La Comissió de Control Econòmic del partit es constitueix com un sistema de control intern que garanteix l’adequada intervenció, contabilitzadora de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, conforme a aquests Estatuts.

2. Aquesta Comissió estarà composta per tres persones triades durant la primera Reunió d’Afiliats del partit després de la constitució del mateix, sent necessària la majoria simple dels vots emesos per un mínim de dos terços de la militància. La composició de l’òrgan serà renovada cada vegada que es constitueixi l’Assemblea General del partit d’acord amb l’establert en l’article 12 dels presents Estatuts, és a dir, haurà de ser renovada com a mínim cada 4 anys.

3. Per arribar a un acord farà falta com a mínim el vot de dos dels tres membres del Comitè de Control Econòmic.

4. No s’estableix limitació de mandats per als components de la Comissió de Control Econòmic del partit, així com per a cap càrrec del mateix.

Artº 19: Comissió d’Estudi de Règim Intern en Primera Instància.

1. En cas que s’obrís un expedient a un membre del partit, el Comitè Executiu nomenarà una Comissió d’Estudi de Règim Intern en Primera Instància.

2. Aquesta Comissió estarà composta per un mínim de dos membres que podran formar part o no del Comitè Executiu.

3. La Comissió de Règim Intern en Primera Instància estudiarà i analitzarà les al·legacions que un afiliat pogués presentar davant la comunicació de l’obertura d’un expedient per part del partit.

4. D’acord amb el punt 3 de l’article 9 dels presents Estatuts, emetrà una proposta de sanció i/o actuació que li serà comunicada a l’afiliat afectat en un termini no superior a set dies hàbils.

5. Per arribar a un acord sancionador, els dos membres de la Comissió d’Estudi de Règim Intern en Primera Instància han d’estar d’acord amb l’oportunitat de la mateixa.

6. La Comissió de l’Estudi de Règim Intern en Primera Instància serà extingida per part del Comitè Executiu del partit quan hagi escomès la seva funció.

Artº 20: Comissió d’Estudi de Règim Intern en Segona Instància.

1. En cas que després d’una decisió sancionadora de la Comissió d’Estudi de Règim Intern en Primera Instància, l’afiliat afectat presentés un recurs intern, el Comitè Executiu crearà una Comissió d’Estudi de Règim Intern en Segona Instància.

2. Aquesta Comissió estarà composta per un mínim de dos membres que podran formar part o no del Comitè Executiu i que no podran coincidir íntegrament de la Comissió d’Estudi de Règim Intern en Primera Instància que es va crear per al mateix assumpte.

3. La Comissió de Règim Intern en Segona Instància atindrà i estudiarà el recurs i emetrà la resolució definitiva del mateix comunicant-la-hi a l’afiliat interessat en un termini no superior a set dies hàbils. En ella constarà la sanció imposada en el cas que es consideri definitivament l’oportunitat de la mateixa.

4. Per arribar a un acord sancionador, els dos membres de la Comissió de Règim Intern en Segona Instància han d’estar d’acord en el seu dictamen.

6. La Comissió de l’Estudi de Règim Intern en Segona Instància serà extingida per part del Comitè Executiu del partit quan hagi escomès la seva funció.

CAPÍTOL QUART: CANDIDATURES ELECTORALS.

Artº 21: Participació en eleccions.

1. Davant la convocatòria o la proximitat d’una previsible convocatòria d’un procés electoral, s’haurà de fixar una resolució proposant la participació del partit en les eleccions o desestimant-la. Aquesta resolució la dictarà el Comitè Executiu.

2. Una vegada decidida la participació del partit en un procés electoral, es comunicarà a tots els afiliats i simpatitzants mitjançant correu electrònic i/o trucada telefònica.

Artº 22: Programes electorals.

1. Els òrgans competents del partit hauran de fomentar i garantir la participació dels afiliats i simpatitzants en l’elaboració de propostes per als programes electorals.

2. Tant afiliats com a simpatitzants podran fer les seves propostes electorals sense limitació alguna. Aquestes seran sotmeses a votació per part de la Reunió d’Afiliats i incloses al programa electoral corresponent sempre que s’adaptin i siguin coherents amb els presents Estatuts i l’Ideari de S.J.D.

3. Perquè una proposta electoral sigui aprovada bastarà amb la majoria simple dels vots i com a mínim, l’assistència de dos terços de la militància, ja sigui de manera presencial o telemàtica. Es podrà emetre el vot diferit i assistir a la reunió sense estar físicament present conformi el corresponent reglament intern.

Artº 23: Aprovació de les llistes electorals.

1. Com a regla general, els primers llocs de les llistes electorals del partit s’establiran pel sistema d’eleccions primàries, de la forma i amb el nombre de llocs que s’estableixi en el Reglament de Primàries.

2. Seran electors els qui constin com a afiliats al partit en el dia de l’aprovació pel Comitè Executiu de la concurrència de S.J.D. a aquest procés electoral.

3. Les coalicions electorals de qualsevol àmbit, així com la incorporació de candidats independents hauran de ser aprovades pel Comitè Executiu i confirmades per majoria simple en una votació de la Reunió d’Afiliats, sent necessària la participació mínima de dos terços de la militància del partit.

Artº 24: Compromís dels candidats.

1. Els afiliats que resultin triats com a candidats estan obligats no només a portar en la seva candidatura el programa electoral aprovat, sinó també a treballar per al compliment d’aquest programa electoral. Si per desacord amb els principis programàtics no estiguessin disposats a això, hauran de renunciar a la seva candidatura, fins i tot encara que ja hagin estat prèviament triats.

Artº 25: Limitació de mandats.

1. Cap candidat podrà encapçalar una llista electoral quan ja ho hagi fet durant dues legislatures seguides amb obtenció de càrrec públic a excepció que no es presentessin més candidatures a ocupar aquest lloc. En canvi si podrà presentar la seva candidatura per ocupar qualsevol altre lloc de la llista.

Artº 26: Declaració de béns.

1. Les persones que ocupin càrrecs institucionals en representació del partit hauran de realitzar una declaració jurada dels seus béns en accedir al càrrec, i una altra en abandonar-ho. Tals declaracions es lliuraran al Secretari General, que les custodiarà amb la diligència deguda.

CAPÍTOL CINQUÈ: RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.

Artº 27: Recursos econòmics.

1. El partit gaudeix, des del moment de la seva constitució i inscripció en el Registre corresponent, de la capacitat jurídica plena que li permet adquirir, administrar i alienar els béns i drets que resultin necessaris per al compliment de les seves finalitats.

2. Són recursos econòmics del partit:

a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants.

b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que puguin obtenir-se dels serveis que es puguin prestar en relació amb les seves finalitats específiques.

c) Les donacions, en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions prevists en la Llei 8/2007.

d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que es concertin.

i) Les herències o llegats que es rebin.

f) Les contribucions que li corresponguin als càrrecs públics que pogués obtenir el partit segons s’estableix en els punts 1 i 2 d’article 32 dels presents Estatuts.

g) Les contribucions que s’obtinguin per aconseguir representació en institucions públiques d’acord amb l’establert en el punt 3 de l’article 32 dels presents Estatuts.

Artº 28: Patrimoni.

Societat Justa Despí manca de patrimoni fundacional.

Artº 29: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.

1. L’administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial del partit es realitzarà conformement a les següents normes:

a) L’exercici econòmic del partit i de totes les seves organitzacions coincidirà amb l’any natural i es tancarà a 31 de desembre.

b) El Comitè Executiu elaborarà els pressupostos. Aquests tindran una durada anual. Aquests pressupostos i la seva memòria explicativa hauran de ser aprovats pel Comitè Executiu abans del 31 de desembre de l’exercici anterior i hauran de ser ratificats per la Reunió d’Afiliats en la primera vegada que aquesta es convoqui després de la realització d’aquests pressupostos. Quan en el transcurs d’un exercici correspongui la convocatòria d’eleccions s’elaborarà també un pressupost especial en el qual es contemplin les previsions d’ingressos i despeses necessàries per a la concurrència del partit a aquests comicis.

2. S’haurà de preveure un sistema de control intern que garanteixi l’adequada intervenció, contabilitzadora de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic. La Comissió de Control Econòmic serà l’encarregada de realitzar aquest control intern d’acord amb l’establert en l’article 18 dels presents Estatuts.

Artº 30: Règim documental. Obligacions comptables.

1. El partit, a més del Llibre d’Afiliats, el Registre de Simpatitzants, el Registre de Sancions, els Llibres d’Actes, de Comptabilitat i de Tresoreria, portarà el Llibre d’Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permetrà en tot moment conèixer la seva situació financera.

2. La comptabilitat s’adequarà als principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

Artº 31: Finançament del partit.

1. S.J.D. disposarà d’un compte bancari amb els recursos econòmics que disposi el partit a la qual podran accedir únicamenent el President/a, el Secretari/a General i el Secretari/a de Finances.

2. En aquest compte es guardaran les aportacions que, a manera de quotes periòdiques, realitzin els afiliats de S.J.D.

3. La quota mínima d’afiliació s’estableix en 5 euros mensuals. En cas de persones en situació de desocupació o jubilades la quota mínima aplicada serà de 2 euros mensuals. Voluntàriament es podran aportar quotes periòdiques de major quantia.

4. En el compte bancari podran ingressar-se també les aportacions extraordinàries dels afiliats i els donatius d’altres persones que vulguin col·laborar d’aquesta forma amb el partit.

Artº 32: Aportacions econòmiques dels càrrecs públics.

1. Les persones que resultin triades com a càrrec públic en les llistes de S.J.D. contribuiran amb una part de la seva remuneració neta al finançament del partit.

2. L’import d’aquesta aportació serà com a mínim del 15% dels ingressos nets del càrrec públic per l’acompliment de la seva funció, excloent les possibles dietes per desplaçaments.

3. Així mateix, els ingressos que corresponguessin a Societat Justa Despí per obtenció de representació en el ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí o qualsevol altra institució pública, es destinaran íntegrament com a recursos econòmics del partit.

CAPÍTOL SISÈ: DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.

Artº 33: Dissolució.

1. El partit es dissoldrà o extingirà si així ho decideix l’Assemblea General del partit amb un percentatge de conformitat de més d’un 90% del total dels vots emesos pels compromisaris en aquesta Assemblea. Per a això és òbviament necessari que la dissolució del partit estigués present en els punts a tractar per l’Assemblea General.

2. També podrà prendre’s la decisió de dissolució o extinció del partit si així ho decideix el 100% dels membres del Comitè Executiu de S.J.D. El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres que existissin, es destinarà a associacions de caràcter benèfic o social.

3. La causa de dissolució del partit serà principalment la de no complir amb la majoria de les finalitats proposades en la creació del mateix. Aquestes finalitats es troben descrits en l’Article 2 dels presents Estatuts.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera: Reforma dels Estatuts.

La modificació dels presents Estatuts, a més d’en Assemblea General, també podrà ser acordada en primera instància per la majoria absoluta del Comitè Executiu en sessió extraordinària convocada expressament a aquest efecte. Qualsevol canvi així establert entrarà en vigor una vegada ratificat en la primera Reunió d’Afiliats que es convoqui amb posterioritat al canvi promogut pel Comitè Executiu, sent necessària la majoria simple dels vots emesos per un mínim de dos terços de la militància.

Segona: Reglaments interns del partit.

El Comitè Executiu proposarà els reglaments que consideri necessaris per regular aspectes del funcionament intern del partit. Els reglaments hauran de ser aprovats per la Reunió d’Afiliats.

Tercera: Renovació dels òrgans interns.

Per renovar el Comitè Executiu o qualsevol altre òrgan del partit no produint-se el canvi en el context d’una Assemblea General, farà falta la convocatòria d’una Reunió d’Afiliats on expressament es tractin aquests temes com a únics punts del dia, a part del de precs i preguntes i el de la lectura de l’acta anterior. No s’estableix limitació en la presentació de candidatures als diferents càrrecs i òrgans interns de S.J.D.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Única: Adaptació dels Reglaments.

Tots els òrgans del partit hauran d’adequar els seus reglaments de funcionament intern al que es disposa en els presents Estatuts en el termini màxim de 6 mesos des del registre del Partit en el Ministeri de l’Interior o de qualsevol modificació estatutària que s’aprovés a posteriori .

DISPOSICIÓ FINAL.

Única: Entrada en vigor.

Els presents Estatuts entraran en vigor en el moment que es registri com a partit polític Societat Justa Despí en el Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya.