Ple del 26 de novembre de 2015 a Sant Joan Despí. (Vídeos).

Posted by: | Posted on: November 28, 2015

PART RESOLUTIVA.
1. Aprovació acta anterior de 29 d’octubre de 2015.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLlC, SOSTENIBILlTAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
3. Donar compte de la credencial emesa per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat a favor de la senyora Encarna Martín García, de data 11 de novembre de 2015, i pressa de possesió com a regidora de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per la candidatura SIQUEESPOT/SISEPUEDE Sant Joan Despí en Marcha.

4. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual del text refós de la modificació del Pla Especial d’adequació de normativa del polígon industrial Fontsanta.

5. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral.

6. Donar compte al Ple de l’acompliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i manteniment de la regla de la despesa corresponent al tercer trimestre de 2015.

7. Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí com a soci de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

8. Dictamen d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament del Projecte de soterrament de línia elèctrica aèria d’alta tensió 110 KV entre les subestacions de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat, tram: nou suport T-36-subestació de Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.

9. Proposta d’aprovació del Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència masclista envers les dones. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS.

10. Dictamen d’aprovació nomenament de representant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a l’associació Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació.

PART DE CONTROL.
11.1 Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a proposta de la Unió General de Treballadors i Treballadores del Baix Llobregat, en suport a la creació de la prestació “Garantia+55”.

12.2 Moció que presenta el grup municipal C’S sol•licitant la implantació de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

11.3 Moció que presenta el grup municipal de CiU en relació amb el Reial Decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

11.4 Moció que presenta el grup municipal SIQUEESPOT/SISEPUEDE per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.

11.5 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA per ajuda d’emergència als camps de refugiats saharauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials del passat mes d’octubre.

11.6 Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en relació a les beques de menjador al Baix Llobregat.

12. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *