Elecciones Municipales 2015

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: October 5, 2014

Societat Justa Despí (SJD) es prepara per a les eleccions Primàries de cara a les municipals de 2015

En uns dies, celebrarem Primàries a Societat Justa Despí (S.J.D.) de cara a presentar la nostra candidatura a les Eleccions Municipals de 2015 a Sant Joan Despí. Encara ets a temps de participar enviant un correu electrònic a info@societatjustadespi.com.

banner gif nuevo

CAPÍTOL QUART: CANDIDATURES ELECTORALS.

Art 21: Participació en eleccions.

1. Davant la convocatòria o la proximitat d’una previsible convocatòria d’un procés electoral, s’haurà de fixar una resolució proposant la participació del partit en les eleccions o desestimant-la. Aquesta resolució la dictarà el Comitè Executiu.

2. Una vegada decidida la participació del partit en un procés electoral, es comunicarà a tots els afiliats i simpatitzants mitjançant correu electrònic i / o trucada telefònica.

Art 22: Programes electorals.

1. Els òrgans competents del partit hauran de fomentar i garantir la participació dels afiliats i simpatitzants en l’elaboració de propostes per als programes electorals.

2. Tant afiliats com simpatitzants podran fer les seves propostes electorals sense cap limitació. Aquestes seran sotmeses a votació per part de la Reunió d’Afiliats i incloses en el programa electoral corresponent sempre que s’adaptin i siguin coherents amb els presents Estatuts i l’Ideari de S.J.D.

3. Perquè una proposta electoral sigui aprovada n’hi haurà prou amb la majoria simple dels vots i com a mínim, l’assistència de dos terços de la militància, ja sigui de manera presencial o telemàtica. Es podrà emetre el vot diferit i assistir a la reunió sense estar físicament present acord el corresponent reglament intern.

Art 23: Aprovació de les llistes electorals.

1. Com a regla general, els primers llocs de les llistes electorals del partit s’establiran pel sistema d’eleccions primàries, de la forma i amb el nombre de llocs que s’estableixi en el Reglament de Primàries.

2. Seran electors que consten com afiliats al partit en el dia de l’aprovació pel Comitè Executiu de la concurrència de S.J.D. a aquest procés electoral.

3. Les coalicions electorals de qualsevol àmbit, així com la incorporació de candidats independents han de ser aprovades pel Comitè Executiu i ratificades per majoria simple en una votació de la Reunió d’Afiliats, és necessària la participació mínima de dos terços de la militància del partit .

Art 24: Compromís dels candidats.

1. Els afiliats que resultin elegits com a candidats estan obligats no només a portar en la seva candidatura al programa electoral aprovat, sinó també a treballar per al compliment d’aquest programa electoral. Si per desacord amb els principis programàtics no estiguessin disposats a això, hauran de renunciar a la seva candidatura, fins i tot encara que estiguin prèviament elegits.

Art 25: Limitació de mandats.

1. Cap candidat podrà encapçalar una llista electoral quan ja ho hagi fet durant dues legislatures seguides amb obtenció de càrrec públic a excepció que no es presentessin més candidatures a ocupar aquest lloc. En canvi si podrà presentar la seva candidatura per ocupar qualsevol altre lloc de la llista.

Art 26: Declaració de béns.

1. Les persones que ocupin càrrecs institucionals en representació del partit hauran de realitzar una declaració jurada dels seus béns en accedir al càrrec, i una altra al abandonar-lo. Aquestes declaracions es lliuraran al Secretari General, que les custodiarà amb la diligència deguda.