Vídeo de José Ángel Carrery, Presidente de ACIC (Associació Catalana per a la Integració del Cec) en el pleno de Sant Joan Despí.

Posted by: | Posted on: febrero 24, 2017

El reciente pleno del 26 de enero, justo antes de empezar el pleno municipal de Sant Joan Despí, Societat Justa Despí (S.J.D.) hicimos entrega a los diferentes grupos con representación plenaria una propuesta de MOCIÓN iniciativa de la Associació Catalana per a la Integració del Cec (A.C.I.C.).

En ella se describen una serie de situaciones de tipo legal claramente discriminatorias para este colectivo de personas. ACIC nos envió la moción junto con una carta solicitando nuestra colaboración.

Dado que Societat Justa Despí (S.J.D.) no tiene representación en el pleno municipal y que el Reglamento de Participación no nos permite presentar la moción directamente, a petición de los representantes de A.C.I.C., encabezados por su señor Presidente, Don José Ángel Carrey, facilitamos a quienes directamente desde el pleno pueden presentar mociones, el redactado de dicha moción tal cual deseaban sea presentada en cuantos más ayuntamientos mejor. Así mismo, para que los diferentes grupos puedan contrastar y conocer de primera mano lo solicitado en la moción, les entregramos una carta del propio Presidente de A.C.I.C. donde explicaba las motivaciones de la moción e informaba de cómo contactar con la Asociación.

Ayer, en el pleno del 23 de febrero de 2017, todos los grupos políticos con representación plenaria votaron a favor de la moción instada por ACIC. Desde Societat Justa Despí (S.J.D.) queremos mostrar nuestro reconocimiento a cada uno de los grupos políticos por el apoyo a la moción enumerándolos a todos: PSC, ICV-EUiA, PDCat, Sísepuede/Síqueespot, Cs, PP y ERC.

En este vídeo podéis ver el agradecimiento de José Ángel Carrey, Presidente de ACIC (Associació Catalana per a la Integració del Cec) a todos los miembros del pleno municipal.

Esta es la referida moción:

EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL.

En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada.

A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè on és regula que «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un aspecte tant discriminador de la normativa abans que entrés vigor.

En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho ha comunicat, que més que modificar la disposició final esmentada, seria més convenient, des d’un punt de vista de tècnica legislativa, modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre Civil.

Aquesta no és l’única reivindicació del col•lectiu de les persones amb discapacitat sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte tant íntim i personal.

Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referencia als àmbits testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.

Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la intervenció de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les parts o sol•licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille i avenços tecnològics com els lectors de pantalla) a la pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera el dret d’aquestes persones.

Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, només poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable tenint en compte les possibilitats tècniques existents avui dia.

Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de mantenir les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja derogada en el Codi Civil Estatal.

Per aquests motius, el grup Municipal de ……………………………………………………. de Sant Joan Despí proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. L’Ajuntament de Sant Joan Despí es compromet a sol•licitar al Congres dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial.

2. L’Ajuntament de Sant Joan Despí es compromet a sol•licitar al Congres dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament tancat.

3. L’Ajuntament de Sant Joan Despí es compromet a sol•licitar al Parlament de Catalunya la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.

4. L’Ajuntament Sant Joan Despí es compromet a realitzar els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.

5. L’Ajuntament de Sant Joan Despí es compromet a trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec i a les regidories municipals que són necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.

AT. Ajuntament de Sant Joan Despí, a …… de ………………de 2017.

Per la present li demanem que, de conformitat amb l’article 106.1 i 2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, inclogui en l’Ordre del Dia de la propera sessió ordinària del Plenari Municipal pel seu debat i votació, la Moció adjunta que presenten els regidors de ………………………………… de Sant Joan Despí.
Atentament: Grup municipal de ………………………………………………………..

—-

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *